การยื่นกู้ 
    หลังจากที่คุณพิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้กู้ และการให้บริการต่างๆแล้ว คุณก็จะสามารถเลือกกู้กับสถาบันการเงินที่คุณพอใจต่อไป ซึ่งในการนี้ จะมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
    1 การเตรียมหลักฐานประกอบคำขอกู้ ในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรืออาคารชุด สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้ขอกู้ จะต้องนำหลักฐานต่างๆต่อไปนี้โดยครบถ้วน ได้แก่ 
1.1) หลักฐานประจำตัว ได้แก่
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 - บัตรประจำตัว
- ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร 
- สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
 2) หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่
ก. ผู้มีรายได้ประจำ 
           - ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง 
           - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ข. ผู้มีอาชีพอิสระ 
           - สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
           - บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน 
           - หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ 
      
3) หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย 
           - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
           - แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
           - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
           - ถ้าเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
           - รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง 
      4) หลักฐานอื่นๆ 
      กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร ต้องมี
           - แบบก่อสร้างอาคาร 
           - หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
           - หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร 
      กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ต้องมี
           - สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม 
           - statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย
      กรณีมีผู้กู้ร่วม 
             จะต้องมีหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย โดยปกติ ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆดังกล่าว โดยครบถ้วนในวันยื่นกู้หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติกู้ล่าช้าออกไป 
เนื่องจากมีธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆจำนวนมาก ที่แข่งขันกันปล่อยกู้ กรณีที่ผู้ซื้อ ซื้อบ้านใหม่ จากโครงการจัดสรร หรือซื้อผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้า ทางบริษัทเหล่านี้ มักจะติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นแหล่งสินเชื่อให้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้า ในการกู้เงิน ซึ่งส่วนใหญ่สถาบันการเงินนี้ ก็คือ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนที่สนับสนุนทางการเงินในการ พัฒนาโครงการ นั่นเองหากจะถือเอาความง่าย สะดวกรวดเร็วผู้ซื้ออาจขอกู้จากสถาบันการเงินที่ผู้ขายจัดบริการไว้ก็ได้ โดยผู้ขายมักจะให้ใบตาราง การกู้เงิน (หรือโบรชัวร์จากธนาคาร) แก่ผู้ซื้อพิจารณา ซึ่งระบุจำนวนเงินดาวน์ และจำนวนเงินที่จะขอกู้ จากธนาคาร ว่าถ้ากู้เงิน จำนวนเท่าใด ระยะเวลาเท่าใด (10 ปี 15 ปี 20 ปี เป็นต้น) อัตราดอกเบี้ยเท่าใด จะผ่อนเดือนละเท่าใด แต่ผู้ซื้อ ก็ไม่จำเป็นต้องไปกู้ จากธนาคารที่เขาติดต่อไว้ให้ก็ได้หากเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สูงกว่าธนาคารอื่น เพราะผู้กู้มีสิทธิเต็มที่ ที่จะเลือกกู้จากธนาคารใดก็ได้ ตามที่ตน เห็นว่าเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนในการกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน 
เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วอย่าลืมโทรศัพท์สอบถามไปยังธนาคารที่ตนสนใจกู้ โดยตรงด้วย หรือเข้าไปขอเอกสารรายละเอียดจาก ธนาคารที่อยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานของตนเพื่อจะได้รู้รายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น 


 

Office Project :  Chiang Mai Town Home
229/8 Moo 2 Tambon Khun Kong district, Hang Dong, Chiang Mai 50230.
Tel: 66-093-3596456 Fax,66-053-433686 053-433686.
Website: www.chiangmaitownhome.com; E-mail :chiangmaitownhome@hotmail.com
สำนักงานโครงการ :  เชียงใหม่ทาวน์โฮม
229/8 หมู่ 2 ต. ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์
66-093-3596456 ,66-053-433686 โทรสาร 053-433686
เว็บไซต์ www.chiangmaitownhome.com  อีเมล์ chiangmaitownhome@hotmail.com

Copyright © 2013  Chiangmai Town Home. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook